Salgs- og leveringsbetingelser

 

1.0             GENERELT

 

1.1.            Betingelserne gælder for ethvert salg af ydelser foretaget af ESTI ApS medmindre andet skriftligt er aftalt.

 

2.0             KØBERS FORPLIGTELSE

 

2.1             Køber er forpligtet til, under ESTI ApS’ fremstilling af ydelser til køber, at levere de til ydelsen nødvendige oplysninger. Oplysningerne skal                                          afgives umiddelbart efter, at ESTI ApS har anmodet om dem.

 

3.0             LEVERING

 

3.1             Levering anses for at være sket, når ESTI ApS til køber fremsender sidste del af den aftalte ydelse. Det skal udtrykkelig fremgå, at ESTI ApS                                          derved mener at have foretaget levering af den aftalte ydelse.                  

 

4.0             BETALINGSVILKÅR

 

4.1             Købesummen forfalder løbende 14 dage efter faktura er udstedt.

 

4.2             Betaling skal ske direkte til Reg. nr.:0758 Konto nr.:3230038596. Omkostningerne ved overførsel af købesummen er ESTI ApS uvedkommende.

 

4.3             Hvis betaling ikke sker på forfaldstidspunktet, vil der blive pålagt morarenter efter renteloven.

 

5.0             OPHAVSRET

 

5.1             ESTI ApS bevarer ophavsretten til de leverede ydelser, indtil hele købesummen er betalt.

 

5.2             Når købesummen er betalt, kan ESTI ApS ikke kræve yderligere betaling for de leverede ydelser, såfremt de anvendes til det aftalte formål. Anvendes                      ydelserne til fremstilling af flere eksemplarer end forudsat, eller sker der i øvrigt gentaget brug, der ikke er aftalt, skal ESTI ApS tillige have betaling                          herfor.

 

5.3             Køber kan ikke uden tilladelse fra ESTI ApS ændre i det leverede eller offentliggøre det.

 

6.0             REKLAMATIONER

 

6.1             Reklamationer skal ske straks en mangel ved de leverede ydelser opdages.

 

6.2             ESTI ApS har ret til at søge at afhjælpe manglen. Afhjælpning skal ske inden for rimelig tid.

 

6.3             ESTI ApS hæfter ikke for mangler, der opdages mere end et år efter levering.

 

6.4             ESTI ApS hæfter ikke for det evt. driftstab eller de følgeskader, der måtte opstå som følge af fejlen.

 

6.5             Hver af parterne har pligt til at begrænse et tab bedst og hurtigst muligt efter at fejlen er opdaget.

 

6.6             ESTI ApS’ ansvar for tab, der måtte opstå som følge af de leverede ydelser er begrænset til dækningssummen på den af ESTI ApS tegnede                                          produktansvarsforsikring.

 

7.0             FORSINKELSE

 

7.1             Hvis der opstår forsinkelse, informeres køber herom, herunder om den forventede længde af forsinkelsen.

 

7.2             Køber kan ikke annullere aftalen, medmindre forsinkelsen er af afgørende betydning for køber, og køber har oplyst herom ved aftalens indgåelse.

 

7.3.            Forsinkelse som følge af krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lock-outs og lignende begivenheder ude af parternes kontrol,                                    medfører ikke adgang til at annullere aftalen.

 

8.0             HEMMELIGHOLDELSE

 

8.1             Parterne har pligt til at hemmeligholde enhver oplysning de måtte blive bekendt med i forbindelse aftalen. Forpligtelsen vedrører såvel oplysninger                        om ydelserne og forudsætninger for ydelserne, som oplysninger den ene part måtte blive bekendt med om den anden part under samarbejdet.

 

8.2             Parterne forpligter sig til at opbevare alle oplysninger, der vedrører den indgåede aftale på forsvarlig måde, så oplysningerne ikke er eller bliver                                tilgængelige for uvedkommende. Som forsvarlig måde anses opbevaring i brandsikrede områder, skabe el. lign. i aflåste lokaler med alarm                                        fra et anerkendt alarmfirma. Anvendelse af ukodede medier som USB-stik er ikke forsvarligt.

 

8.3             Der kan efter aftale mellem parterne oprettes en liste over de personer hos køber eller sælger, der må gøres bekendte med og arbejde med                                      oplysningerne.

 

8.4             Overtrædelse af hemmeligholdelsesaftalen medfører at den overtrædende part kan mødes med fogedforbud uden sikkerhedsstillelse og skal betale                      en bod på kr. 500.000,-

 

8.5             ESTI ApS bærer alene ansvaret for overholdelse af datasikkerhedslovgivningen hos ESTI ApS og ikke hos den anden part.

 

9.0             MISLIGHOLDELSE

 

9.1             ESTI ApS er berettiget til at hæve aftalen med køber, hvis køber væsentligt misligholder sine forpligtelser efter aftalen.

 

9.2             Ophæver ESTI ApS med rette aftalen, kan ESTI ApS kræve fuld betaling for de aftalte ydelser.

 

10.0           TVISTER

 

10.1           Enhver tvist mellem parterne vedrørende denne kontrakt skal afgøres i overensstemmelse med Dansk Ret og ved de danske domstole, startende ved                     retten i Kolding.

 

 

 

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside